Wybór wydarzenia
19.10
PONIEDZIAŁEK
WARSZTATY „PRZY KAWIE O INNOWACJACH”
20.10
WTOREK
Dane uczestnika
OPCJONALNIE
Przesuń suwak w dół

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, przedstawionego w materiałach nagranych w dniu 19.10.2020 r. w trakcie Konferencji inaugurującej 10.Małopolski Festiwal Innowacji 2020 oraz w dniu 20.11.2020 r. w trakcie Warsztatów „Przy kawie o innowachach” w celu emisji webinarium lub szkolenia oraz publikowania nagrania na stronach internetowych i serwisach social media np.:
- www.innowacyjna.malopolska.pl ,
- Facebook: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
- LinkedIN: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
- YouTube: Business in Małopolska, Innowacyjna Małopolska
bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy oraz bez konieczności uiszczenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty przez Województwo Małopolskie, adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Przesuń suwak w dół

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania
Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Konferencja inaugurująca 10. Małopolski Festiwal Innowacji 2020 ” – 19.10.2020 r.
2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 20.10.2020 r.


IV. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji wydarzenia:
1. Konferencja inaugurująca 10. Małopolski Festiwal Innowacji 2020 ” – 19.10.2020 r.
2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 20.10.2020 r.


V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Konferencja inaugurująca 10. Małopolski Festiwal Innowacji 2020 ” – 19.10.2020 r.
2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 20.10.2020 r.


VI. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych (D.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową. Ponadto informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 28 RODO będą przetwarzane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający, tj. Especto Dariusz Szewczyk ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków w celu realizacji wydarzenia:
1. Konferencja inaugurująca 10. Małopolski Festiwal Innowacji 2020 ” – 19.10.2020 r.
2. Warsztaty „Przy kawie o Innowacjach” – 20.10.2020 r.


X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Oświadczam iż zapoznałem się z wyżej wymienioną informacją na temat przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków moich danych osobowych w celu określonym powyżej w pkt III (Cele przetwarzania danych). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Organizatorem wydarzeń jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.